فراخوان

کد فراخوان
290
عنوان فراخوان
بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی و رفاهی باغ کن
شماره فراخوان
1
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
50000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/07/03
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/07/18 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/07/04 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/07/10 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

فراخوان

بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی و رفاهی باغ کن

شرکت مخابرات ایران ‏‏- منطقه تهران در نظر دارد بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی و رفاهی باغ کن واقع در جاده سولقان ، خیابان کوهسار ، نبش دانش چهار ، مشتمل بر 33535 متر مربع عرصه و اجناسی منقول و غیرمنقول به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . دواطلبین شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ انتشار آگهی پس از واریز مبلغ 000ر000ر50 ریال (9% مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز 1700080730171 در متن فرم واریزی در ساعات اداری بنشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد فراخوان را دریافت نمایند . و پس از تهیه پرینت اسناد ، باتوجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت (الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند .

1‏- سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ 000ر000ر350 ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد.

2‏- زمان شروع فروش اسناد فراخوان : روز چهارشنبه مورخ 4‏/7‏/97  می باشد.

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز سه  شنبه مورخ 10‏‏/07‏‏/97 می باشد.

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی: تاساعت 30‏‏‏:14 ظهر روز  سه شنبه مورخ 17‏‏/07‏‏/97 می باشد .

5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل تحویل پاکات به نشانی  : تهران‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏-طبقه سوم‏‏‏‏- اتاق 302 ‏‏‏‏-واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی

6‏- تاریخ برگزاری فراخوان : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  18‏‏/07‏‏/97 می باشد .

7‏‏‏‏‏- محل برگزاری فراخوان:تهران،اتوبان کردستان،نبش خ سهیل،ساختمان شاهد،طبقه نهم،اتاق 907 ( اتاق جلسه)

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران