مناقصه

کد مناقصه
282.02
عنوان مناقصه
خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR 9010 (Gateway)
شماره مناقصه
4/ت/97
وضعیت
تمدید فروش اسناد و مهلت ارائه پیشنهاد
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/07/01
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/07/29 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/07/01 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/07/18 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی تمدید زمان مناقصه شماره 4/ت/97

خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR 9010 (Gateway)

 

 بدینوسیله به آگاهی می‌رساند زمان مناقصه فوق‌الذکر به شرح ذیل تمدید می‌گردد:

  1. آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.7.18
  2. آخرین مهلت نهایی نمودن LOM: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.7.22
  3. آخرین مهلت تحویل پاکت‌های پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97.7.28
  4. زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.7.29

 

                                       روابط عمومی مخابرات منطقه تهران