مناقصه

کد مناقصه
282.01
عنوان مناقصه
خرید تجهیزات یدکی روترهای (Gateway) ASR 9010
شماره مناقصه
شماره 4‏/ت‏/97
وضعیت
اصلاحیه
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/07/01
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/07/29 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/07/01 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/07/18 - 00:00

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

اصلاحیه شماره یک مناقصه شماره 4/ت/97

خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR 9010 (Gateway)

 

بدینوسیله به آگاهی می‌رساند زمان فروش اسناد و برگزاری مناقصه فوق‌الذکر به شرح ذیل تمدید می‌گردد:

  1. آخرین مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.7.18
  2. آخرین مهلت نهایی کردن LOM: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.7.22
  3. آخرین مهلت تحویل پاکت‌های پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز ‌شنبه مورخ 97.7.28
  4. زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.7.29

 

بدیهی است سایر مفاد و شرایط اسناد مناقصه به قوت خود باقی است و مناقصه‌گران باید این اصلاحیه را پس از مهر و امضا در پاکت (ب) ارائه نمایند.

قرائت شد و کاملاً مورد قبول است.

مهر و امضا شرکت کننده در مناقصه