مناقصه

کد مناقصه
284
عنوان مناقصه
اجرای عملیات فیبر دسترسی توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان شهرجدید پرند (ترنکی)
شماره مناقصه
یک مرحله ای شماره1.م5. 97
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۵
هزینه اسناد (به ریال)
108000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/06/31
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/07/24 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/07/02 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/07/11 - 23:59

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره1.م5. 97

 

اجرای عملیات فیبر دسترسی توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (شهرجدید پرند) (بصورت ترنکی)

دستگاه مناقصه گزار

  اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران

موضوع مناقصه

اجرای عملیات فیبر دسترسی توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان شهرجدید پرند (ترنکی)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

155.600.000

(یکصد و پنجاه و پنج میلیون و ششصد هزار ریال )صرفاً در وجه شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

از روز دوشنبه مورخ  2. 7 . 97

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 11. 7 . 97

محل دریافت اسناد مناقصه

تهران ، خیابان 15 خرداد غربی، روبروی تامین اجتماعی، اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران ، طبقه سوم ، واحد خرید و قراردادها

بهای فروش اسناد مناقصه

مبلغ 108.000 ( یکصد و هشت هزار ریال) واریز به حساب شماره 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با شماره شناسه 174398022162

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد

حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 23. 7 . 97

محل ارائه پیشنهاد

آدرس دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 24. 7 . 97 به نشانی فوق ، طبقه دوم ، سالن همایش

توضیحات

دارا بودن کد اقتصادی و حداقل امتیاز از معاونت محترم شبکه منطقه تهران الزامی بوده و سایر شرایط لازم در اسناد مناقصه قید گردیده است.