مناقصه

کد مناقصه
261
عنوان مناقصه
تهیه و تامین قطعات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای مخابراتی ادارات و مراکــز تابعه و ساختمانهای ستادی اداره کل منطقه 8 مخابراتی ( با تامین مصالح و ملزومات )
شماره مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م8 . 97
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۸
هزینه اسناد (به ریال)
100000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/05/13
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/06/05 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/05/13 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/05/24 - 23:59

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م8 . 97

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل منطقه 8 مخابراتی

موضوع مناقصه

تهیه و تامین قطعات نگهداری  و راهبری تاسیسات  ساختمانهای مخابراتی ادارات و مراکــز تابعه و ساختمانهای ستادی اداره کل منطقه 8 مخابراتی  ( با تامین مصالح و ملزومات )  

میزان سپرده شرکت در مناقصه

158.000.000 ریال که پیشنهاد دهنده مکلف است پس از دریافت اسناد مناقصه مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی ، چک تضمین شده بانکی و یا  واریز نقدی  تهیه  و ضمیمه پیشنهاد  به مناقصه گزار تسلیم کند

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

روز شنبه مورخ 97.5.13

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

روز چهار شنبه مورخ 97.5.24

محل دریافت اسناد مناقصه

از زمان آغاز خرید  لینک خرید در سایت شرکت مخابرات منطقه تهران

بهای فروش اسناد مناقصه

واريز مبلغ  100.000  ریال  به حساب 1769961978(شناسه واریز 1744580170113) بانك ملت شعبه اسکان کد 6520 در وجه شرکت مخابرات ایران -  منطقه تهران

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ات

قبل از ساعت 14.30 روز  یکشنبه مورخ 4.6.97

محل تحویل پیشنهادات

تهران خیابان آیت ا... طالقانی  ـ نرسیده به خیابان بهار  ـ روبروی بیمارستان 502 ارتش  ـ پلاک 148 -  اداره كل منطقه 8 مخابراتی واحد دبیرخانه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت10 صبح روز دو شنبه مورخ   97.6.5نشانی تهران خیابان آیت ا... طالقانی  ـ نرسیده به خیابان بهار  ـ روبروی بیمارستان 502 ارتش  ـ پلاک 148 -  اداره كل منطقه 8 مخابراتی - ساختمان مدیریت -طبقه اول - سالن همایش

 

چک تضمین شده بانکی و یاضمانتنامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ،پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .