مناقصه

کد مناقصه
139.01
عنوان مناقصه
نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی
شماره مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره
وضعیت
تمدید فروش اسناد و مهلت ارائه پیشنهاد
منطقه
منطقه ۷
هزینه اسناد (به ریال)
81750
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/26
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/06/19 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/05/02 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/05/15 - 23:59

 

 

آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . 97

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران

موضوع مناقصه

نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی

میزان سپرده  شرکت در مناقصه

000ر000ر132 ریال ( یکصد و سی و دو میلیون) ريال

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

از روز سه شنبه مورخه 97.05.02

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

حد اکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 97.05.15

محل دریافت اسناد مناقصه

سایت مخابرات به آدرس HTTP:‏/‏/WWW.TCT.IR لینک خرید اسناد از تاریخ شروع فروش تا تاریخ پایان فروش فعال خواهد شد .لازم به ذکر است خرید اسناد فقط و فقط از طریق همین سایت امکان پذیر بوده و به هیچ عنوان اسناد فروش از طریق اداره کل به متقاضیان تحویل داده نمی شود.

بهای فروش اسناد مناقصه

750‏ر81 ريال (هشتاد و یک هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) به حساب شماره 1769961978 بانک ملت شعبه اسكان كد 6520 با شماره شناسه پرداخت 17441807192  بنام شرکت مخابرات ایران

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات

حداکثر تا ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخه 97.06.18

محل تحویل پیشنهادات

تهران میدان نبوت ابتدای خیابان جانبازان شرقی   نبش خیابان برادران شهید مصطفوی   اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران‏- طبقه اول‏- واحد دبیرخانه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 10:00 صبح روز دو شنبه مورخه 97.06.19 به نشانی فوق طبقه اول سالن همایشات

توضیحات

چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر وامضاء ، مشروط ، پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد