مناقصه

کد مناقصه
189
عنوان مناقصه
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ادارات و مراکز تابعه
شماره مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م3. 97
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۳
هزینه اسناد (به ریال)
54500
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/24
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/05/16 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/04/25 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/05/03 - 23:59

                             آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م3. 97

دستگاه مناقصه گزار

 اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران

موضوع مناقصه

 نگهداری  و راهبری تاسیسات  مکانیکی و الکتریکی ادارات و مراکز تابعه

میزان سپرده شرکت در مناقصه

232.000.000  ریال که پیشنهاد دهنده مکلف است پس از دریافت اسناد مناقصه مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه و یا چک بانکی تهیه و ضمیمه پیشنهاد ، به مناقصه گزار تسلیم کند

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

روز دو شنبه مورخ 97.4.25

 تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

روز چهار شنبه مورخ 97.5.3

محل دریافت اسناد مناقصه

خ  پیروزی-  سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر شماره 2 -  اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران – واحد دبیرخانه

بهای فروش اسناد مناقصه

 واريز مبلغ  54.500  ریال  به حساب 1769961978(شناسه واریز 178008010147) بانك ملت شعبه اسکان کد 6520 در وجه شرکت مخابرات ایران -  منطقه تهران ( قابل پرداخت در کلیه شعب(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ات

 قبل از ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخ 15.5.97

 

محل تحویل پیشنهادات

 محل دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

 ساعت10 صبح روز سه شنبه مورخ 97.5.16نشانی فوق طبقه اول سالن همایش

 

 چک تضمین شده بانکی و یاضمانتنامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

 دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

 به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ،پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .