حراج

کد حراج
187
عنوان حراج
فروش خرده رانژه و کابل جمع آوری شده
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 4‏‏‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/20
نام روزنامه
هفت صبح
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/05/15 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/04/20 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/05/03 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 4‏‏‏/97

فروش خرده رانژه و کابل جمع آوری شده

 

      شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد خرده رانژه و کابل جمع آوری شده خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید و اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر31 ریال ( سی و یک میلیون ریال ) می باشد0  

2‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهارشنبه مورخ  97.5.3 می باشد0

3‏‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97.5.15 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران