مناقصه

کد مناقصه
186
عنوان مناقصه
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی خوارزمی در محدوده اداره پاکدشت
شماره مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره 2. م3. 97
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۳
هزینه اسناد (به ریال)
54500
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/20
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/05/16 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/04/25 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/05/03 - 23:59

آگهی مناقصه عمومی شماره 2. م3. 97

دستگاه مناقصه گزار

  اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران

موضوع مناقصه  

اجرای عملیات طرح  توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی خوارزمی در محدوده اداره پاکدشت

میزان سپرده شرکت در مناقصه

227.000.000 ریال که پیشنهاد دهنده مکلف است پس از دریافت اسناد مناقصه مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه و یا چک بانکی تهیه و ضمیمه پیشنهاد ، به مناقصه گزار تسلیم کند

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

 ساعت 30 . 7  روز دوشنبه   مورخ 25 . 4 . 97

 تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

ساعت 16 روز چهار شنبه   مورخ 3 . 5 . 97

محل دریافت اسناد مناقصه

خ  پیروزی-  سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر شماره 2 -  اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران – واحد دبیرخانه و مراجعه به سایت WWW.TCT.IR بخش آگهی ها .

بهای فروش اسناد مناقصه

واريز مبلغ  54.500  ریال  به حساب 1769961978(شناسه واریز 178008010147) بانك ملت شعبه اسکان کد 6520 در وجه شرکت مخابرات ایران -  منطقه تهران ( قابل پرداخت در کلیه شعب(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ات

قبل از ساعت 30 . 14  روز دوشنبه    مورخ 15 . 5 .97

محل تحویل پیشنهادات

محل دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 9 روز سه شنبه   مورخ 16 . 5 . 97  نشانی فوق طبقه اول سالن همایش

 

چک تضمین شده بانکی و یاضمانتنامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ،پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .