مناقصه

کد مناقصه
142.03
عنوان مناقصه
اصلاحیه شماره 3 مناقصه 2/ت/97
شماره مناقصه
-------
وضعیت
اصلاحیه
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
--------

بسمه تعالی

 

اصلاحیه شماره سه

اسناد مناقصه شماره  2/ت/97

خرید 4000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت

 

 

  با توجه به تغییر ساعت کار اداری شرکت مخابرات ایران منطقه تهران ، بدینوسیله به اطلاع کلیه خریداران اسناد مناقصه فوق الذکر می رساند: آخرین مهلت ارائه پیشنهادها از ساعت 14/30روز شنبه مورخ 97.4.23 به ساعت 13 روز شنبه مورخ 97.4.23 تغییر می یابد .

ضمناً مناقصه گران می بایست اصلاحیه شماره سه را پس از مهر و امضاء در داخل پاکت ب قرار دهند.

 

  قرائت شد و مورد قبول است                         

   مهر و امضای مناقصه گر