حراج

کد حراج
161
عنوان حراج
فروش تجهیزات و اقلام اسقاط
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 3‏‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1500000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/03/30
نام روزنامه
هفت صبح
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/04/25 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/03/30 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/04/16 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 3‏‏/97

فروش تجهیزات و اقلام اسقاط

      شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد تجهیزات و اقلام اسقاط خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید و اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏- بهای اسناد 000‏‏/500‏‏/1 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر 106 ریال ( یکصد و شش میلیون ریال ) می باشد0  

2‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز شنبه مورخ 16‏‏/4‏‏/97 می باشد0

3‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏‏/9 صبح روز دوشنبه مورخ 25‏/4‏‏/97 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران