حراج

کد حراج
141
عنوان حراج
فروش کابل کواکسیال مرکز سلیمانی و یکدستگاه Dslam‏-MA5605 خارج از رده انبار ملزومات
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 2‏‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/02/29
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/03/21 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/02/26 - 11:00
زمان پایان خرید
1397/03/09 - 16:00

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 2‏‏/97

فروش کابل کواکسیال مرکز سلیمانی و یکدستگاه Dslam‏-MA5605 خارج از رده انبار ملزومات


      شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد کابل کواکسیال ویکدستگاه Dslam‏-MA5605 خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج کابل کواکسیال و یکدستگاه Dslam‏-MA5605 در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر40 ریال ( چهل میلیون ریال ) می باشد0  

2‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز  چهارشنبه مورخ 9‏‏/3‏‏/97 می باشد0

3‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏‏/9 صبح روزدو شنبه مورخ 21‏/3‏/97 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران