مناقصه

کد مناقصه
139
عنوان مناقصه
نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی
شماره مناقصه
آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . 97
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۷
هزینه اسناد (به ریال)
81750
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/02/23
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/04/11 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/02/30 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/03/09 - 16:00

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . 97

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل منطقه 7 مخابراتی تهران

موضوع مناقصه

نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی

میزان سپرده شرکت در مناقصه

000ر000ر132 ریال ( یکصد و سی و دو میلیون) ريال

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

از روز یک شنبه مورخ 97.2.30

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 97.3.9

محل دریافت اسناد مناقصه

از زمان آغاز خرید، لینک خرید اسناد  در همین صفحه فعال است

بهای فروش اسناد مناقصه

750‏ر81 ريال (هشتاد و یک هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) به 1769961978 به حساب بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با شماره شناسه پرداخت 17441807192 بنام شرکت مخابرات ایران

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات

حداکثر تا ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخ 97.4.10

محل تحویل پیشنهادات

تهران میدان نبوت ابتدای خیابان جانبازان شرقی ، خیابان برادران شهید مصطفوی (نبش چهارراه ) اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران طبقه اول واحد دبیرخانه   

کدپستی: 164889464897

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 10:00 روز دو شنبه مورخ 97.4.11 به نشانی فوق طبقه اول سالن همایشات

توضیحات

چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر وامضاء ، مشروط ، پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

 روابط عمومی مخابرات منطقه تهران