حراج

کد حراج
135
عنوان حراج
فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 1‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1500000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/02/11
نام روزنامه
هفت صبح
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/31 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/02/09 - 12:00
زمان پایان خرید
1397/02/22 - 16:00

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 1‏/97

فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی

 

      شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد تجهیزات ترانزینت خاموش خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید و اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏- بهای اسناد 000‏/500‏/1 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد.

2‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر 220 ریال ( دویست و بیست میلیون ریال ) می باشد0  

2‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز شنبه مورخ 22‏/2‏/97 می باشد0

3‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏/9 صبح روز دوشنبه مورخ 31‏/2‏/97 می باشد .

4‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران