مناقصه

کد مناقصه
132
عنوان مناقصه
نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات قرچک با تامین مصالح و ملزومات
شماره مناقصه
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 11. م3. 96
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۳
هزینه اسناد (به ریال)
54500
نام روزنامه
هفت صبح
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/18 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/01/27 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/02/05 - 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 11. م3. 96

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران

موضوع مناقصه

نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات قرچک   با تامین مصالح و ملزومات

میزان سپرده شرکت در مناقصه

360.000.000 ریال که پیشنهاد دهنده مکلف است پس از دریافت اسناد مناقصه مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه و یا چک بانکی تهیه و ضمیمه پیشنهاد ، به مناقصه گزار تسلیم کند

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

 ساعت 30 . 7  روز دوشنبه    مورخ 27 . 1 . 97

 تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

ساعت 16 روز چهارشنبه  مورخ 5 . 2 . 97

محل دریافت اسناد مناقصه

خ  پیروزی-  سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر شماره 2 -  اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران – واحد دبیرخانه

بهای فروش اسناد مناقصه

واريز مبلغ  54.500  ریال  به حساب 1769961978(شناسه واریز 178008010147) بانك ملت شعبه اسکان کد 6520 در وجه شرکت مخابرات ایران -  منطقه تهران ( قابل پرداخت در کلیه شعب(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ات

قبل از ساعت 30 . 14  روز دوشنبه    مورخ 17 . 2 .97

محل تحویل پیشنهادات

محل دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 9 روز سه شنبه   مورخ 18 . 2 . 97  نشانی فوق طبقه اول سالن همایش

 

چک تضمین شده بانکی و یاضمانتنامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ،پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .