مناقصه

کد مناقصه
129
عنوان مناقصه
نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهید کرمی و بخششی
شماره مناقصه
تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 10.م96.6
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۶
هزینه اسناد (به ریال)
109000
نام روزنامه
هفت صبح
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/25 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/02/02 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/02/11 - 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره  10.م96.6

نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت  شهید کرمی و بخششی

دستگاه مناقصه گذار

اداره کل منطقه 6 مخابراتی تهران

موضوع مناقصه

نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت  شهید کرمی و بخششی

میزان سپرده شرکت در مناقصه

377.730,000 (سیصد و هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و سی هزار) ریال صرفاً در وجه شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

از روز یکشنبه مورخ 1397.02.02

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397.02.11

محل دریافت اسناد مناقصه

مراجعه به سایت tct.ir www. بخش آگهی ها

بهای فروش اسناد مناقصه

مبلغ 109,000 (یکصد و نه هزار) ریال واریز به حساب شماره 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با شماره شناسه 17440805160

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد

حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1397.02.24

محل ارائه پیشنهاد

آدرس دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1397.02.25 به نشانی فوق، طبقه چهارم، سالن همایش

توضیحات

دارا بودن کد اقتصادی، الزامی بوده و سایر شرایط لازم، در اسناد مناقصه قید گردیده است.

 

روابط عمومی مخابرات منطقه تهران