مناقصه

کد مناقصه
128
عنوان مناقصه
واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت و دیتای مخابرات منطقه تهران
شماره مناقصه
آگهي مناقصه شماره 1‏‏/ت‏‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/16 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/01/22 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/02/05 - 16:00

آگهي مناقصه شماره 1‏/ت‏/97

واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت و دیتای مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

 

مخابرات منطقه تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت و دیتای مخابرات منطقه تهران از طريق برگزاري مناقصه دو مرحله ای عام، وفق اسناد مناقصه و مشخصات فني پيوست آن به صورت 100% ريالي اقدام نمايد. لذا اشخاص حقوقي داوطلب شرکت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي با رعايت موارد زير اسناد مناقصه را دريافت و با توجه کامل به مندرجات آن پيشنهاد خود را تنظيم و ارائه نمايند.

  1. متقاضیان شرکت در مناقصه با مراجعه به سایت مخابرات منطقه تهران به آدرس www.tct.ir بخش آگهی ها ‏/آگهی های مناقصه با انتخاب این آگهی پس از تکمیل مشخصات کامل شرکت و پرداخت اینترنتی بهای اسناد ، اسناد مناقصه را از طریق اینترنت دریافت نمایند.
  2. بهاي اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه بايد بهاي اسناد به مبلغ 1.000.000 ريال (یک میلیون ريال) را بصورت اینترنتی بشرح بند یک پرداخت نمایند.
  3. مهلت خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند ازتاریخ انتشار آگهی تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5‏/2‏/97 بهاي اسناد را واريز و اسناد مناقصه را از سایت دريافت نمايند.
  4. محل تحويل اسناد: بزرگراه کردستان، نرسيده به خيابان ملاصدرا، ابتداي خيابان سهيل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اطاق 302، معاونت مالي، تدارکاتي و منابع انسانی ، اداره مالي و اداري.
  5. ميزان سپرده شرکت در مناقصه: 615.000.000 ريال (ششصد و پانزده میلیون ريال) مي‌باشد که مناقصه‌گران بايد جهت شرکت در مناقصه، مبلغ سپرده را به صورت ضمانتنامه بانکي يا چک تضمين شده بانکي يا چک رمزدار بانکي به نام شرکت مخابرات ایران منطقه تهران‏  ارائه نمايند.
  6. آخرين مهلت و محل تحويل پاکت‌هاي پيشنهاد: متقاضيان بايد حداکثر تا ساعت14:30 روز شنبه مورخ 15‏/2‏/97 پاکت‌هاي پيشنهاد خود را به نشاني قید شده در بند 4 تحویل  و رسيد دريافت گردد.
  7. زمان و مکان بازگشايي پاکت‌هاي پيشنهاد: در ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 16‏/2‏/97 در محل کميسیون معاملات شرکت مخابرات ایران منطقه تهران واقع در خيابان استاد نجات‌الهي شمالي،‌ نرسيده به بيمارستان ميرزا کوچک خان، ساختمان شماره یک مخابرات منطقه تهران، طبقه سوم.

 

        روابط عمومي مخابرات منطقه تهران