مناقصه

کد مناقصه
7
عنوان مناقصه
نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و درزی با تامین مصالح و ملزومات
شماره مناقصه
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره14. م3. 96
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۳
هزینه اسناد (به ریال)
54500
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/04 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/01/14 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/01/22 - 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره14. م3. 96

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران

موضوع مناقصه

نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و درزی با تامین مصالح و ملزومات

میزان سپرده شرکت در مناقصه

430.000.000 ریال که پیشنهاد دهنده مکلف است پس از دریافت اسناد مناقصه مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه و یا چک بانکی تهیه و ضمیمه پیشنهاد ، به مناقصه گزار تسلیم کند

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

روز سه شنبه مورخ14.1.97

 تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

روز چهار شنبه مورخ22.1.97

محل دریافت اسناد مناقصه

خ  پیروزی-  سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر شماره 2 -  اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران – واحد دبیرخانه

بهای فروش اسناد مناقصه

واريز مبلغ  54.500  ریال  به حساب 1769961978(شناسه واریز 178008010147) بانك ملت شعبه اسکان کد 6520 در وجه شرکت مخابرات ایران -  منطقه تهران ( قابل پرداخت در کلیه شعب(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ات

قبل از ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخ 3.2.97

محل تحویل پیشنهادات

محل دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 4.2.97
نشانی فوق طبقه اول سالن همایش

 

چک تضمین شده بانکی و یاضمانتنامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ،پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .