مناقصه

کد مناقصه
3.01
عنوان مناقصه
نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکزملت با تامین مصالح و ملزومات
شماره مناقصه
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره16. م3. 96
وضعیت
تمدید فروش اسناد و مهلت ارائه پیشنهاد
منطقه
منطقه ۳
هزینه اسناد (به ریال)
54500
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/02/15
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/04 - 11:00
زمان آغاز خرید
1397/01/14 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/01/22 - 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره16. م3. 96

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران

موضوع مناقصه

نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکزملت با تامین مصالح و ملزومات

میزان سپرده شرکت در مناقصه

240.000.000 ریال که پیشنهاد دهنده مکلف است پس از دریافت اسناد مناقصه مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه و یا چک بانکی تهیه و ضمیمه پیشنهاد ، به مناقصه گزار تسلیم کند

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

روز سه شنبه مورخ 14. 1 . 97

 تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

روز چهارشنبه مورخ 22 . 1 . 97

محل دریافت اسناد مناقصه

خ  پیروزی-  سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر شماره 2 -  اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران – واحد دبیرخانه

بهای فروش اسناد مناقصه

واريز مبلغ  54.500  ریال  به حساب 1769961978(شناسه واریز 178008010147) بانك ملت شعبه اسکان کد 6520 در وجه شرکت مخابرات ایران -  منطقه تهران ( قابل پرداخت در کلیه شعب(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ات

قبل از ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخ 3 . 2 . 97

محل تحویل پیشنهادات

محل دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 4 . 2 . 97 نشانی فوق طبقه اول سالن همایش

 

چک تضمین شده بانکی و یاضمانتنامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ،پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .