مناقصه

کد مناقصه
1.01
عنوان مناقصه
نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز ولیعصر(عج) و شهید نظری با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی )
شماره مناقصه
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 5 . م7 . 96
وضعیت
تمدید فروش اسناد و مهلت ارائه پیشنهاد
منطقه
منطقه ۷
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/17 - 10:30
زمان آغاز خرید
1397/01/18 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/01/28 - 23:59

آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 5 . م7 . 96

دستگاه مناقصه گذار

اداره کل منطقه 7 مخابراتی تهران

موضوع مناقصه

نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS  ، WLL و... مراکز ولیعصر(عج) و شهید نظری با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی )

میزان سپرده  شرکت در مناقصه

000ر152ر387 ریال ( سیصد و هشتاد و هفت میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار ) ريال

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

از روز شنبه مورخ 97.01.18

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

حد اکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.01.28

محل دریافت اسناد مناقصه

تهران.میدان نبوت.ابتدای خیابان جانبازان شرقی. خیابان برادران شهید مصطفوی.اداره کل منطقه 7 مخابراتی.طبقه همکف.واحد خرید و قراردادها کدپستی 1648894648

بهای فروش اسناد مناقصه

750‏ر81 ريال (هشتاد و یک هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) به 1769961978 به حساب بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با شماره شناسه پرداخت 17441807192  بنام شرکت مخابرات ایران

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات

حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 97.02.16

محل تحویل پیشنهادات

محل دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون

ساعت 10:30 روز دو شنبه مورخ 97.02.17 به نشانی فوق طبقه اول سالن همایشات

توضیحات

چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مخابرات ایران ، منطقه تهران صادر شود

دارا بودن کد اقتصادی الزامی می باشد

به پیشنهادهای فاقد مهر وامضاء ، مشروط ، پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت فراخوان واصل می شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد