مناقصه ها

14 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 142 خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت اداره کل تدارکات و خدمات آگهي مناقصه شماره 2‏‏‏/ت‏‏‏/97 5000000 1397/03/22 - 00:00 1397/04/11 - 09:00 قابل خرید
2 139 نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . 97 81750 1397/02/30 - 07:30 1397/04/11 - 10:00 ---
3 132 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات قرچک با تامین مصالح و ملزومات مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 11. م3. 96 54500 1397/01/27 - 07:30 1397/02/18 - 09:00 ---
4 129 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهید کرمی و بخششی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 10.م96.6 109000 1397/02/02 - 07:30 1397/02/25 - 10:00 ---
5 128 واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت و دیتای مخابرات منطقه تهران آگهي مناقصه شماره 1‏‏/ت‏‏/97 1000000 1397/01/22 - 07:30 1397/02/16 - 09:00 ---
6 7.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات شهید عربسرخی و شهید درزی با تامین مصالح و ملزومات 14. م3. 96 54500 1397/02/08 - 07:30 1397/03/01 - 09:00 ---
7 7 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و درزی با تامین مصالح و ملزومات تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره14. م3. 96 54500 1397/01/14 - 07:30 1397/02/04 - 09:00 ---
8 6 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای Wll ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات شهیدان مفتح و تندگویان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 13 . م2 . 96 109000 1397/01/19 - 07:30 1397/02/10 - 09:00 ---
9 4.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات پاکدشت با تامین مصالح و ملزومات شماره 17. م3. 96 79000 1397/02/10 - 07:30 1397/03/01 - 11:00 ---
10 4 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات پاکدشت با تامین مصالح و ملزومات آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 17. م3. 79000 1397/01/14 - 07:30 1397/02/04 - 10:00 ---
11 3.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکزملت با تامین مصالح و ملزومات تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره16. م3. 96 54500 1397/01/14 - 07:30 1397/02/04 - 11:00 ---
12 3.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات ملت با تامین مصالح و ملزومات شماره 16. م3. 9 54500 1397/02/10 - 07:30 1397/03/01 - 10:00 ---
13 2.01 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز پرظرفیت و کم ظرفیت ادارات مخابرات دماوند و فیروزکوه با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 1 . م7 . 96 81750 1397/01/18 - 07:30 1397/02/17 - 09:00 ---
14 1.01 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز ولیعصر(عج) و شهید نظری با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 5 . م7 . 96 81750 1397/01/18 - 07:30 1397/02/17 - 10:30 ---