حراج ها

35 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید زمان پایان خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 511 فروش تجهیزات انبارفرجام –مودم –ضایعات آهن ، سیم رانژه وکابل اسقاط حراج شماره 98/20 2,000,000 1398/11/19 - 00:00 1398/11/30 - 23:59 1398/12/11 - 09:30 ---
2 510 فروش ضایعات کابل حراج شماره 98/19 2,500,000 1398/11/05 - 00:00 1398/11/16 - 23:59 1398/11/29 - 09:30 ---
3 509 فروش تجهیزات خارج از رده مراکز شهید ثابت قدم و شهدای شهر قدس حراج شماره 98/18 2,000,000 1398/10/28 - 00:00 1398/11/16 - 23:59 1398/11/27 - 09:30 ---
4 508 فروش تقریبا1000متر کابل09‏/200 حراج شماره 98/17 2,000,000 1398/10/16 - 00:00 1398/10/25 - 23:59 1398/11/06 - 09:30 ---
5 506 فروش تجهیزات مخابراتی مازاد و خارج از رده حراج شماره 98/16 2,000,000 1398/09/24 - 00:00 1398/10/04 - 23:59 1398/10/15 - 09:30 ---
6 505 فروش کابل و سیم رانژه اسقاط و خارج از رده موجود در مراکز مخابراتی حراج شماره 98/15 1,500,000 1398/08/25 - 00:00 1398/09/06 - 23:59 1398/09/17 - 09:30 ---
7 485 فروش تجهیزات خارج از رده مراکز شهید ثابت قدم و شهدای شهر قدس و 6 قلم تجهیزات مازاد و خارج از رده انبار ملزومات حراج شماره 98/14 1,000,000 1398/08/01 - 00:00 1398/08/14 - 23:59 1398/08/26 - 09:30 ---
8 446 فروش کابل های اسقاط و خارج از رده 98/13 2,000,000 1398/07/20 - 00:00 1398/08/01 - 23:59 1398/08/12 - 09:30 ---
9 387 فروش دیزل ژنراتورهای اسقاط و خارج از رده موجود در مراکز مخابراتی حراج شماره 98/12 1,000,000 1398/06/25 - 00:00 1398/07/03 - 23:59 1398/07/15 - 09:30 ---
10 376 فروش اقلام و اثاثیه ICT روستایی موجود در مناطق مخابراتی 98/11 1,000,000 1398/06/06 - 00:00 1398/06/12 - 23:59 1398/06/24 - 09:30 ---
11 356 فروش انواع راک های خالی حراج شماره 10‏/98 3,000,000 1398/04/22 - 00:00 1398/05/02 - 23:59 1398/05/13 - 09:30 ---
12 355 فروش تجهیزات اسقاط مناطق مخابراتی 6 و 7 و اثاثیه اداری اسقاط ساختمان شهید یگانه ( شادمان) حراج شماره 9‏‏‏/98 2,500,000 1398/04/05 - 00:00 1398/04/26 - 23:59 1398/05/06 - 09:30 ---
13 354 فروش تجهیزات مخابراتی اسقاط و خارج از رده حراج شماره 8‏‏‏/98 1,000,000 1398/03/29 - 00:00 1398/04/19 - 23:59 1398/04/31 - 09:30 ---
14 351 فروش تجهیزات خارج از رده مرکز ولیعصر حراج شماره 7‏/98 1,000,000 1398/03/05 - 00:00 1398/04/17 - 23:59 1398/04/23 - 09:30 ---
15 350 فروش تجهیزات DVM خارج از رده مرکز شهید قدوسی و مرکز شهید مدنی حراج شماره 6‏‏/98 1,000,000 1398/02/28 - 00:00 1398/03/27 - 23:59 1398/04/10 - 09:30 ---
16 349 فروش اقلام و اثاثیه ICT روستایی اسقاط و مازاد حراج شماره 5‏/98 1,000,000 1398/02/28 - 00:00 1398/03/18 - 23:59 1398/03/26 - 09:30 ---
17 348 فروش 12000کیلوگرم خرده سیم و کابل حراج شماره 4‏‏/98 2,000,000 1398/02/11 - 00:00 1398/03/09 - 23:59 1398/03/19 - 09:30 ---
18 347 فروش تجهیزات انبار واوان حراج شماره 3‏/98 2,000,000 1398/02/09 - 00:00 1398/02/29 - 23:59 1398/03/08 - 09:30 ---
19 346 فروش تجهیزات اسقاط و خارج از رده و مازاد حراج شماره 2‏/98 2,000,000 1398/01/28 - 00:00 1398/02/14 - 23:59 1398/02/23 - 09:30 ---
20 345 فروش اقلام و تجهیزات دندانپزشکی حراج شماره 1‏/98 2,000,000 1398/01/26 - 00:00 1398/02/08 - 23:59 1398/02/15 - 09:30 ---
21 332.01 اصلاحیه فروش تجهیزات تاسیساتی اسقاط حراج شماره 12‏/97 ---
22 332 فروش تجهیزات تاسیساتی اسقاط حراج شماره 12 ‏/97 1,000,000 1397/12/01 - 00:00 1397/12/11 - 23:59 1397/12/20 - 09:30 ---
23 328 فروش اقلام و تجهیزات دندانپزشکی حراج شماره 11‏/97 2,000,000 1397/11/17 - 00:00 1397/11/24 - 23:59 1397/12/06 - 09:30 ---
24 324 فروش سیم رانژه و خرده سیم و کابل حراج شماره 10‏/97 1,000,000 1397/10/15 - 00:00 1397/11/03 - 23:59 1397/11/15 - 09:30 ---
25 312 فروش تجهیزات و اقلام تاسیساتی اسقاط و ict روستایی حراج شماره 9‏/97 2,000,000 1397/10/03 - 00:00 1397/10/12 - 23:59 1397/10/24 - 09:30 ---
26 305 فروش تجهیزات و اقلام اقساط آگهی حراج عمومی شماره 8‏‏.97 1,000,000 1397/09/17 - 00:00 1397/09/21 - 23:59 1397/09/28 - 09:30 ---
27 286 فروش تجهیزات DVM آگهی حراج عمومی شماره 7‏‏‏.97 1,000,000 1397/07/01 - 00:00 1397/07/11 - 23:59 1397/06/31 - 09:30 ---
28 283 فروش 10 تن انواع سیم و کابل آگهی حراج عمومی شماره 6‏‏ر97 1,000,000 1397/06/17 - 00:00 1397/06/21 - 23:59 1397/07/04 - 09:30 ---
29 241 فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور آگهی حراج عمومی شماره 5‏‏‏/97 1,000,000 1397/05/07 - 00:00 1397/05/15 - 23:59 1397/05/29 - 09:30 ---
30 187 فروش خرده رانژه و کابل جمع آوری شده آگهی حراج عمومی شماره 4‏‏‏/97 1,000,000 1397/04/20 - 00:00 1397/05/03 - 23:59 1397/05/15 - 10:00 ---
31 161.01 اصلاحیه شماره یک فروش تجهیزات و اقلام اسقاط حراج 3‏‏/97 1,500,000 1397/03/30 - 00:00 1397/04/16 - 23:59 1397/04/25 - 09:30 ---
32 161 فروش تجهیزات و اقلام اسقاط آگهی حراج عمومی شماره 3‏‏/97 1,500,000 1397/03/30 - 00:00 1397/04/16 - 23:59 1397/04/25 - 09:30 ---
33 141 فروش کابل کواکسیال مرکز سلیمانی و یکدستگاه Dslam‏-MA5605 خارج از رده انبار ملزومات آگهی حراج عمومی شماره 2‏‏/97 1,000,000 1397/02/26 - 11:00 1397/03/09 - 16:00 1397/03/21 - 09:30 ---
34 140 فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی اصلاحیه شماره یک حراج 1‏/97 1,500,000 1397/02/09 - 07:30 1397/02/30 - 16:00 1397/02/31 - 09:30 ---
35 135 فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی آگهی حراج عمومی شماره 1‏/97 1,500,000 1397/02/09 - 12:00 1397/02/22 - 16:00 1397/02/31 - 09:30 ---