مزایده ها

One item found.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 138 فروش انواع کابل تت مزایده شماره 1.ت‏‏.97 1500000 1397/02/18 - 07:30 1397/03/20 - 14:30 قابل خرید