فرم درخواست نام کاربری

تذکر: ورود اطلاعاتی که با علامت ستاره مشخص شده است الزامی می باشد.
نام*
نام خانوادگی*
نام پدر
شماره مستخدم
جنسیت*
کد ملی*
شماره شناسنامه*
وضعیت*
توضیحات
ترجیحادر قسمت توضیحات ، نام سیستم مورد درخواست وارد گردد.
تلفن همراه*
تلفن ثابت
پست الکترونیک
مثال: abc@yahoo.com
عکس
لطفا به پرسش زیر پاسخ دهید*
مجموع عدد 4 و عدد 1 چه عددي است؟